תקנון

1. הקדמה

 • א. "החוג הישראלי לבלשנות" מחליף את "החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות".
 • ב. החוג הישראלי לבלשנות רואה עצמו כסניף של החברה האירופית לבלשנות (Societas Linguisticae Europaeae) , אך הוא אינו כפוף לה.
 • ג. החוג הישראלי לבלשנות אינו מחייב את חבריו בחברות בחברה האירופית לבלשנות.
 • ד. כל בלשן או בעל עניין בבלשנות רשאי להיות חבר בחוג הישראלי לבלשנות.
 • ה. כדי להיות חבר בחוג הישראלי לבלשנות על החבר לשלם את המסים השנתיים בארץ. חבר המעוניין להיות חבר גם ב-SLE ישלם את מסיו ישירות לגזבר האירופי.

2. מבנה

 • ו. בראש החוג הישראלי עומד נשיא, ובצדו פועלים מזכיר‑גזבר ומבקר אחד. הגזבר ינהל את החשבונות ויהיה אחראי להם, ועל דיווחיו יחתמו שניים מבעלי התפקידים לאישור.
 • ז. בעלי התפקידים נבחרים באספה הכללית.
 • ח. בעלי התפקידים מתמנים לתקופה של שלוש שנים. במקרה של יציאה לשבתון, ימונה מחליף לבעל התפקיד.
 • ט. לא ימונה בעל תפקיד לתקופה של יותר משש שנים.

3. פעילות

 • י. החוג הישראלי לבלשנות מקיים מפגש שנתי אחד במהלך שנת הלימודים באחד מן המוסדות להשכלה גבוהה.
 • יא. החוג הישראלי לבלשנות מפרסם את דברי המפגש השנתי בחוברת מאמרים, בדפוס או במהדורה אלקטרונית.

4. המפגש השנתי

 • יב. רק חברים פעילים ששילמו את דמי החבר רשאים להרצות במפגש.
 • יג. הצעות להרצאות יוגשו בצירוף תקציר של עד 400 מילים ויכללו 2-3 מקורות ביבליוגראפיים במהדורה אלקטרונית. מכיוון שכל ההצעות יעברו שיפוט, עמוד התקציר לא יכלול את שם המציע אלא את הנושא בלבד. בעמוד השער יופיעו הפרטים האישיים של המציע, לידיעת מארגן המפגש. כל הצעה תישפט בידי ועדה של שני קוראים שימנה מארגן המפגש. קורא שלישי ייבחר רק במקרה של ספק.
 • יד. ההצעות יהיו הצגה של סוגיות תיאורטיות או תיאוריות בבלשנות; לסוגיות התיאוריות רצוי להוסיף היבטים תיאורטיים או השלכות מתודולוגיות.
 • טו. במפגש לא יהיו מושבים מקבילים, ומספר ההרצאות המומלץ הוא 12.
 • טז. במהלך המפגש השנתי תתקיים אספת חברים כללית.

5. האספה הכללית

 • יז. האספה הכללית תתקיים בכל מספר של משתתפים.
 • יח. המזכיר‑הגזבר ירשום פרוטוקול של הישיבה והחלטותיה.
 • יט. במהלך האספה הכללית יימסר דיווח על המצב הכספי של החוג, יתוכנן מיקום המפגש של השנה הבאה, וייקבע המארגן.
 • כ. הוועד יקבע את דמי החבר השנתיים ויביא אותם לאישור האספה.
 • כא. אחת לשלוש שנים יתקיימו בחירות במסגרת האספה הכללית.
 • כב. כנשיא ייבחר חבר בדרגת פרופסור. כל בעלי התפקידים האחרים יהיו בעלי תואר דוקטור לפחות העובדים באחד מן המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
 • כג. במקרה שאחד מבעלי התפקידים יפרוש מתפקידו בטרם עת, ימנו בעלי התפקידים מחליף זמני עד האספה הכללית. באספה הכללית הקרובה ייבחר בעל התפקיד הקבוע, והוא ייכנס לתפקידו עד תום שלוש השנים המקוריות.
 • כד. כל ההחלטות באספה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות המצביעים, לכל חבר קול אחד.